Reklamační podmínky

Reklamační řád / Záruky


1 Úvodní ustanovení


Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě

před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným

reklamačním řádem.

V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho

předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel,

okamžik převzetí zboží od dopravce.

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Jako

záruční list slouží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) vystavený prodávajícím ke

každému zakoupenému zboží, který obsahuje zákonem vyžadované údaje (název nebo

obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo). Pokud je to s ohledem na

poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem

vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a

způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající

zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke

koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost

záruky dotčena.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

2161 až 2174 občanského zákoníku).


2 Záruční podmínky


Místem pro uplatnění reklamace je kterékoliv z odběrných míst (provozoven)

prodávajícího. Pokud je to vzhledem k povaze vadného zboží, resp. k povaze vady

samotné možné, kupující může vadné zboží zaslat prostřednictvím zásilkové přepravní

společnosti na adresu kterékoliv ze vzorkoven prodávajícího. Reklamované zboží by v

tomto případě mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho

poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované

zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu

(faktury), podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa,

tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží. Tento

postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené

skutečnosti jinak. Kupující doloží běh záruční doby předložením nákupního dokladu

(faktury), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento

postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží

uvedené skutečnosti jinak.

Prodávající negarantuje kupujícímu kompatibilitu, popř. vhodnost, jednotlivých položek

(zboží) uvedených na jedné objednávce, pokud tento požadavek nebyl výslovně v

objednávce uveden. (např. pokud se bude lišit barevný odstín objednané podlahové

krytiny a obvodových lišt, nevhodný způsob uchycení lišt, nevhodnost podlahové krytiny

na určitý typ podkladů, apod.)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou montáží, užitím nesprávného nebo

vadného spotřebního materiálu (např. nevhodné stěrky, podložky, folie, nevhodných

čisticích prostředků, apod.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se

záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nevhodným nebo

nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskými pokyny

uvedenými výrobcem zboží nebo prodávajícím. Dále se záruka nevztahuje na poškození

vzniklá:

mechanickým poškozením zboží používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou,

prašností, vlhkostí,chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím

nebo výrobcem určeno neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s

podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v

důsledku této úpravy zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude posouzeno pouze na vadu uvedenou kupujícím (v

přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.


3 Způsob vyřízení reklamace


Kupující jako spotřebitel. Rozpor s kupní smlouvou Je-li kupujícím spotřebitel, v případě,

že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní

smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného

odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku

kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,

pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s

kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti

měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud

to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou

se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou

požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě

jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového

druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí

nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky

tato práva:

právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží

nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový

postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní

smlouvy

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné

vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež

byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším

počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě

slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Reklamační

protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký

způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem

bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned. Dále

prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a

způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání

reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné

odůvodnění tohoto zamítnutí. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu

vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat

nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena). V případě

zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele)

nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z

odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má

spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.


4 Doba k vyřízení reklamace


Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých

případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle

druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně

odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode

dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se

jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná pro kupující, který není

spotřebitelem (jeho vztah s prodávajícím upravuje obchodní zákoník).

Kupující, který není spotřebitelem. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží

opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může

se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy

nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání

tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné

zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví

dobropis.

Obecně pro všechny kupující. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba

prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba

neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží

za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla

reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první

reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění

reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který

uvedl již při nákupu. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace

kupujícího, a to podle jeho požadavku buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo

zboží zasláno zásilkovou přepravní společností, bude po vyřízení automaticky zasláno na

adresu kupujícího. Do doby oznámení o vyřízení reklamace se má za to, že reklamace

vyřízena nebyla. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že

reklamace vyřízena nebyla, se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o

vadu neodstranitelnou (viz výše V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do

jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, a byla-li provedena

později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od

data podání reklamace) je prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za

uskladnění.


5 Závěrečná ustanovení


Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a je

platný a účinný ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách www.epodlahy.eu, tj.

ke dni 15.11.2014 a ruší veškeré předchozí reklamační řády, ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.


V Ostrově dne 01.06.2018